Điều khoản và điều kiện

CÁC ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

  1. Trang web www.aerowatch.vn  do Công Ty TNHH Aerowatch sở hữu và điều hành. Việc sử dụng trang web này phụ thuộc vào các Điều Khoản và Điều Kiện của trang web này. Các Điều Khoản và Điều Kiện bao gồm (A) các điều khoản và điều kiện nêu trong văn bản này và (B) mọi điều khoản bổ sung cụ thể điều chỉnh việc sử dụng, và truy cập vào, một số mục của trang web này (và các điều khoản bổ sung đó sẽ có hiệu lực ràng buộc khi chúng xuất hiện trên trang web này).
  1. Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện; và đây là một hợp đồng có giá trị ràng buộc giữa bạn và Aerowatch. Vì thế, bạn hãy đọc kỹ các Điều Khoản và Điều Kiện của trang web này.

CÁC HẠN CHẾ VỀ SỬ DỤNG CÁC THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU

  1. Trừ khi được Aerowatch đồng ý bằng văn bản một cách khác đi, bạn sẽ không sao chép, sao lại, tái bản, đưa lên mạng, công bố, chuyển, tạo liên kết đến hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào các thông tin và tài liệu trên trang web này. Bạn có thể tải xuống các thông tin và tài liệu công bố trên trang web này để bạn sử dụng với điều kiện là bạn không dỡ bỏ các thông tin về bản quyền hoặc các quyền khác gắn với các thông tin và tài liệu đó. Bạn không được phân phối, sửa đổi, chuyển đi, sử dụng lại, công bố, tạo liên kết hoặc sử dụng các nội dung của trang web này cho các mục đích kinh doanh hoặc công cộng, bao gồm cả các thông tin bằng chữ, các hình ảnh, các tập tin âm thanh và hình ảnh khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của Erawatch.
  2. THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

Trang web hoạt động 24/24. Tuy nhiên, Aerowatch bảo lưu quyền ngắt hệ thống để bảo trì khi cần thiết. Aerowatch sẽ cố gắng để lên kế hoạch và thông báo về việc hệ thống không sử dụng được bằng cách đưa một thông báo trên mạng trực tuyến. Aerowatch không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại hoặc mất mát nào do việc hệ thống bị ngắt trong trường hợp này.

TÀI KHOẢN NGƯỜI SỬ DỤNG

  1. Bạn sẽ đăng ký và được cung cấp một Tài Khoản Người Sử Dụng để có thể mua sản phẩm trên trang web này. Bạn sẽ giữ bí mật thông tin về Tài Khoản Người Sử Dụng này vào mọi thời điểm, và sẽ bảo đảm rằng Tài Khoản Người Sử Dụng của bạn sẽ không bị tiết lộ theo bất cứ cách thức nào cho bất kỳ ai.
  1. Aerowatch sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ giao dịch không được phép nào do việc Tài Khoản Của Người Sử Dụng bị sử dụng sai hoặc sử dụng mà không được phép. Bạn phải lập tức thông báo cho Aerowatch bất cứ trường hợp nào mà Tài Khoản Của Người Sử Dụng của bạn bị sử dụng sai hoặc sử dụng mà không được phép. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc bảo mật tên truy cập và mật khẩu và đối với bất cứ việc truy cập nào sử dụng Tài Khoản Người Sử Dụng và mật khẩu của bạn.

QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

    7. Xin đọc kỹ Chính sách bảo mật trên website chúng tôi. Chính sách này giải thích rõ những thông tin nào Aerowatch có thể thu thập từ bạn trên trang web của chúng tôi và cách thức chúng tôi sẽ sử dụng và bảo vệ các thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ không thu thập mất cứ thông tin xác định danh tính cá nhân nào trên trang web của chúng tôi trừ khi bạn cung cấp các thông tin đó cho chúng tôi.

BỒI THƯỜNG

    8. Bằng việc truy cập vào trang web này, bạn đồng ý bồi thường cho Aerowatch, giữ cho Aerowatch khỏi mọi thiệt hại và bảo vệ Aerowatch khỏi bất cứ khiếu nại, hành động hoặc đòi hỏi, bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí pháp lý và kế toán hợp lý, được cho là hoặc là kết quả của việc bạn sử dụng trang web này hoặc dịch vụ tại trang web này, hoặc do việc bạn vi phạm các Điều Khoản và Điều Kiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *